1 Opprettelse

Sarkoidosefondet (heretter kalt fondet) ble opprettet og trådte i kraft 1. januar 2008.

 

2 Formål

Fondets formål er å fremme forskning på sarkoidose i primært Norge, men også Norden er aktuell. Dets midler skal anvendes til forskningsformål, og som bidrag til utgivelse av avhandlinger og andre publikasjoner. Det er styret i Norsk Sarkoidose Forening som avgjør hvem som får støtte fra fondet.

 

3 Grunnkapital

Fondet hadde en grunnkapital på kr. 30 000 pr. 4. juni 2008.

 

4 Kapital til fondet

En andel av medlemskontingenten blir avsatt årlig. Hvor stor andel bestemmes av ordinært landsmøtet i Norsk Sarkoidose Forening. Årlig beløp som innbetales varierer fra år til år, alt etter som hvor mange som har betalt hovedmedlemskontingent, og hvor stor andel det er. I tillegg innbetales det forskjellige summer i form av gaver til fondet hvert år.

 

5 Regnskap

Det skal føres eget regnskap på fondet i hovedregnskapet til Norsk Sarkoidose Forening. Dette gjøres av autorisert regnskapsfører og godkjennes av revisor.

 

6 Endring i retningslinjer

Endring i retningslinjer kan bare finne sted etter vedtak i Norsk Sarkoidose Forenings styre.

 

7 Opphør

Besluttes fondet som opphørt, skal dets verdier tilfalle Norsk Sarkoidose Forening. Det er landsmøtet i foreningen som avgjør om opphør skal tre i kraft. Dersom foreningen ikke lengre eksisterer skal midlene tilfalle den organisasjon/institusjon som driver sin virksomhet så nært opp til NSF sitt arbeide eller annet veldedig formål.

 

Oppdatert 28. januar 2023.