1 Opprettelse
Fondet ble opprettet og trådte i kraft 1. januar 2008.

2 Formål
Fondets formål er å fremme forskning på sarkoidose i primært Norge, men også Norden er aktuell. Dets midler skal anvendes til forskningsformål, og som bidrag til utgivelse av avhandlinger og andre publikasjoner. Det er styret i Norsk Sarkoidose Forening som avgjør hvem som får støtte fra fondet.

3 Grunnkapital
Fondet hadde en grunnkapital på kr. 30 000 pr. 4. juni 2008.

4 Kapital til fondet
En andel av medlemskontingenten blir avsatt årlig. Hvor stor andel bestemmes av ordinært landsmøtet i Norsk Sarkoidose Forening. Årlig beløp som innbetales varierer fra år til år, alt etter som hvor mange som har betalt kontingent, og hvor stor andel det er. I tillegg innbetales det forskjellige summer i form av gaver til fondet hvert år.

5 Regnskap
Det skal føres eget regnskap på fondet i hovedregnskapet til Norsk Sarkoidose Forening. Dette gjøres av autorisert regnskapsfører og godkjennes av revisor.

6 Endring i retningslinjer
Endring i retningslinjer kan bare finne sted etter vedtak i Norsk Sarkoidose Forenings styre.

7 Opphør
Besluttes fondet som opphørt, skal dets verdier tilfalle Norsk Sarkoidose Forening. Det er landsmøtet i foreningen som avgjør om opphør skal tre i kraft. Dersom foreningen ikke lengere eksisterer skal midlene tilfalle den organisasjon/institusjon som driver sin virksomhet så nært opp til NSF sitt arbeide eller annet veldedig formål.

Oppdatert 14. januar 2018.